Дърва Варна

дърва за огрев, въглища за огрев, добив на дърва, дървени пелети

Дърва за огрев – Видове и калоричност

Енергийна и горивна стойност на дървaта за огрев

 Калорийна мощност на дървата

Различават се два вида калорийна мощност на дървaта за огрев:

1.Висша калорийна мощност (ВКМ) –  / енергийна мощност /

Когато се използува латентната топлина от кондензацията на водна пара съдържаща се в  пушека произведен при горенето. Тази топлина е използуваема само при специални случаи /уреди за конденазация/, понастоящем – само в инсталации използуващи естествена газ.

  • Нисша калорийна мощност (НКМ) –  / горивна мощност /

Не се държи сметка за латентната топлина и в практиката се изразява в стойност която се отчита /или пресмята/.

НКМ обикновено се изразява в kWh/kg ( или kWh/litre, или  kWh/m3 ).

Релацията между двата вида енергия е както следва:

НКМ / ВКМ = 0,9

 Горивна мощност

НКМ на дървaта е свързана съответно с влажността, т.е. с условията на изсушаване (по указателни проби):

–          1 тон дърва= 2200 kWh  свежа дървесина = 3650 kWh дървесина с 30% влажност

–          1 тон сухи дърва = 5000 kWh

Биогаз (домашна  от животни) 1 литър  =     10 kWh
Пропан 1 тон      = 12 800
Кам.Въглища 1 тон      =   8 500 kWh
Естествена газ 1 куб.м  = 11,7 ВКМ  (варира)
Дървесина (20% влажност) 1 тон      =  3 900 kWh

1 простр.куб.м (широкол.) =  1 500 kWh

1 пр.куб.м (широкол) = 150 литра биогаз = 1500 kWh

Електричество 1 kWh    =  1 kWh
1 ТЕП (тон петрол. еквивалент)                =  11 600 kWh

 Горивна стойност на различни дървесни видове

Според Kollmann, енергийната мощност в килокалории на килограм суха дървесина (15% влажност) за някои дървесни видове е следната:

Широколистни:

Бук :   4000 – 5000 Бреза : 4200 – 4300
Дъб :  4100 Елша : 4000
Ясен : 4000 Клен : 3850

Средна за широколистните : 4000 kcal/kg

Иглолистни:

Смърч :   4200 –  4500 Борове :         4500 – 4700
Ела :        4300 Лиственица : 4100

Средна за иглолистните : 4400 kcal/kg

1 cal = 4,185 J ; 1 kWh = 860 kcal

1 000 Kcal = 1, 1626 kWh

             Както се вижда, иглолистните дърв.видове притежават по-висока горивна мощност спрямо широколистните, но поради тяхната по-малка плътност, рандеманът е по-нисък на база на един пространствен куб.метър. За широколистните, ако се изхожда от плътността – габърът е най-добрата дървесина за огрев, следван от бука, дъба и др. твърди широколистни, а след това от меките широколистни.

Обратно – горивната мощност на дървесината намалява с увеличаване нивото на влажността в нея.

Дървесина                                                                              kWh/kg           kJ/kg______

свежа, около 50 % водно съдържание                                2.09-2.32         7500-8400

въздушно суха, 15-20 % водно съдържание                       4.00-4.41         14400-15900

суха субстанция, 0 % водно съдържание                           4.81-5.28         17400-19000

1стер елова дървесина, въздушно суха ~ 350 kg               ~1500 kWh     5.6 млн. kJ

1стер букова дървесина, въздушно суха ~500 kg              ~1972 kWh     7.2 млн. kJ

Други горивни материали                                                   kWh/kg           kJ/kg______

каменни въглища                                                                  8.70                 31 400

антрацит                                                                                9.05                 32 700

кокс                                                                                        8.12                 29 300

брикети от кафяви въглища                                                            5.57                 20 100

дървени въглища – долна стойност                                                7.19                 26 000

дървени въглища – горна стойност                                     8.93                 32 200

течно гориво – супер леко                                                    11.83               42 700

течно гориво – леко                                                              11.14               42 200

течно гориво – тежко                                                                        10.21               36 800

газ в бутилка                                                                         14.50               52 300

газ от системата за газификация                                         5.34                 19 300

земен газ – долна стойност                                                   9.98                 36 000

земен газ горна стойност                                                     11.37               41 000

 Относителна горивна стойност на различните дървесни видове

Стойностите са дадени в процент от буковата дървесина, отнесена към обема във въздушно сухо състояние (Приема се стер букова дървесина = 500 kg, стер елова дървесина = 350 kg / Стер = Простр.куб.м/)

Данните са осреднени от 10-12 стойности на различни автори.

Широклистни

Мукина                             115

Воден габър                     110

Трънка                              110

Черница                            108

Брекина                            105

Джанка                             105

Синя слива                       105

Габър                                104

Глог                                  102

Бук                                    100

Акация                               99

Ябълка                               98

Дъб                                     97

Ясен                                   97

Круша                                96

Явор                                     90

Бряст                                    93

Орех                                     99

Бреза                                    82

Череша                                86

Офика                                  86

Об. кестен                           85

Платан                                 83

Конски кестен                     76

Липа                                     70

Елша                                    69

Бяла върба                           68

Топола (общо)                    59

Върба (общо)                      56

 

Често задавани въпроси

  • pro
  • Пелетите – отоплението на бъдещето!
  • На какво да се отопляваме
  • Безвредно изгаряне
  • За да заменим 1 тон дървени екопелети трябва да изгорим …